Basisschool op 't Hwagveld
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB Meerssen
043-3642813

De Medezeggenschapsraad

Aan basisschool Op ‘t Hwagveld is vanzelfsprekend een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Binnen de MR heeft de directeur een adviserende functie. De MR bespreekt zaken die de school aangaan, zoals de begroting, schooltijden en het schoolplan.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in het medezeggenschapsreglement dat opgesteld Is in samenwerking met het bevoegd gezag.
Dit reglement ligt op school ter inzage. De MR heeft allereerst ten doel de belangen van het kind, de school en het personeel te behartigen.
De MR komt +/- 6 keer per jaar in vergadering bij elkaar. De directeur kan gevraagd worden om toelichting te geven omtrent voorgelegde stukken voor advisering/instemming.
Er wordt van de leden van de MR verwacht dat zij de visie van de school onderschrijven en respecteren.

De medezeggenschapsraad van basisschool Op ‘t Hwagveld heeft de volgende samenstelling:

Personeelsgeleding:
De heer M. Lemmens 
Mevrouw M/ van den Berg

Oudergeleding:
De Heer M. Habets (voorzitter)
De Heer R. Mullers
 
Download   Notulenvergadering MR 28-9-2017
Download   Notulenvergadering MR 28-2-2018