Basisschool op 't Hwagveld
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB Meerssen
043-3642813

Leerplichtwet

Verlofformulieren vindt u onderaan deze pagina.

In de Leerplichtwet staat dat ouders of verzorgers van een leerplichtig kind ervoor moeten zorgen dat een kind naar school gaat.
De Leerplichtwet stelt het volgende:
De leerplicht voor een kind begint op vijfjarige leeftijd. Om precies te zijn op de eerste schooldag van de maand na de maand waarin het kind jarig is. Op het moment dat kinderen vier jaar worden mogen ze naar school.

Leerplicht en verlof buiten de schoolvakanties.
Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 per 1 augustus 1994 van kracht is geworden is er het een en ander veranderd voor iedereen die met leerplicht te maken heeft.

Zo zijn ook de regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast.
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan, of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet meer mogelijk.

Vakantieverlof.
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat:
>de aanvraag moet minimaal vier weken van tevoren bij de directie worden ingediend;
>de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag beslaan;
>de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen.
Vergeet niet om rekening te houden met de vakantiespreiding, waardoor de vakanties elk jaar op een ander tijdstip kunnen vallen. Het jaarlijkse vakantierooster is op school en bij de gemeente te verkrijgen.
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling(e) tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op school kan terugkomen. U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan de schoolleiding en, na terugkeer, een doktersverklaring uit het bezochte gebied of land overleggen, waaruit de periode en de aard van de ziekte blijken.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden.
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden zoals hier genoemd kan vrij worden gevraagd:
>een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
>verhuizing (ten hoogste 1 dag);
>bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende);
>ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (duur in overleg met de schoolleiding);
>overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen). Van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (ten hoogste 1 dag);
>het 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en ook het 121/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
>andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen, behalve vakantieverlof.

Geen redenen voor verlof zijn:
>familiebezoek in het buitenland;
>vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
>het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
>een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op
vakantie te gaan;
>eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
>deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
>als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van tevoren, of als dit niet mogelijk is uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij de schoolleiding worden ingeleverd.

Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties.
Alle verlof moet schriftelijk aangevraagd worden en kunt u inleveren bij de schoolleiding. Over een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder beslist de schoolleiding. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van de leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. In de meeste gevallen zal deze zich eerst door de schoolleiding laten adviseren alvorens een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is.

Bezwaar en beroep.
Als u het met een genomen beslissing niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding (in geval van een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder) of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente (in geval van een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen). Deze neemt uw verzoek dan opnieuw in overweging en stelt u op de hoogte van de al dan niet herziene beslissing.

Ongeoorloofd verzuim.
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die procesverbaal kan opmaken.

Nog vragen?
Met vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de schoolleiding

Download Aanvraag verlofbrief